Contact TOPdelft

TOP maakt verbinding, want cross-overs tussen sectoren zijn essentieel voor innovatie. TOP draagt zelf thema’s aan en verkent actief de markt voor nieuwe thema’s.

TOPdelft
Prinsenkwartier
Sint Agathaplein 4
2611 HR Delft

info@TOPDelft.nl

==============================================

Privacy Statement TOPdelft

TOPdelft verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacy-wetgeving.


Voor wie geldt dit Privacy Statement?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor TOPdelft persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

  • bezoekers van onze website;
  • ontvangers van TOPdelft nieuwsbrieven en andere mailings;
  • bezoekers van bijeenkomsten van TOPdelft;

Welke persoonsgegevens verwerkt TOPdelft?

TOPdelft verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen (zoals visitekaartjes die wij van u hebben ontvangen).

Door u aan TOPdelft verstrekt:

  • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn om u te informeren over het programma van TOPdelft.
  • Persoonsgegevens die u aan TOPdelft verstrekt in het kader van bijeenkomsten of nieuwsbrieven waarvoor u zich heeft ingeschreven.

Persoonsgegevens ontvangen via onze website:

  • Gegevens aangaande uw bezoek aan onze website,
  • Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht, bijvoorbeeld uw IP adres;
  • Uw surfgedrag op onze website en interesses
    

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

  • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn.

Waarom verwerkt TOPdelft uw persoonsgegevens?

TOPdelft gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het onderhouden van contact en communiceren met u.
  • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn.
  • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website.
  • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;
  • Het uitvoeren van bezoekerstevredenheidsonderzoeken.

De beveiliging van uw gegevens

TOPdelft neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens TOPdelft toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. TOPdelft hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u via info@TOPdelft.nl contact op te nemen met ons.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor TOPdelft noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht:

  • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. TOPdelft is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van TOPdelft en dus op verzoek en conform instructie van TOPdelft handelt, sluit TOPdelft met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat TOPdelft uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet TOPdelft er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Verordening.

Grondslagen
Onze verwerkingen zijn gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van TOPdelft, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie, kwaliteitsverbetering of direct marketing verwerkingen voor actieve contacten van TOPdelft. In het laatste geval wordt te allen tijde een opt-out geboden.

Bewaartermijnen

TOPdelft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang TOPdelft dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

Uw rechten

U kunt TOPdelft verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben op te vragen. Wilt u van ons geen nieuwsbrieven, e-mailberichten, uitnodigingen voor bijeenkomsten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment kosteloos uitschrijven via info@TOPdelft.nl

U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. TOPdelft zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klachtenregeling

Bij TOPdelft hechten we veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze bezoekers met onze dienstverlening. Daartoe doen wij regelmatig onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening steeds verder te verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan. We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. Komt u er dan niet uit, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Neemt u voor meer informatie daarover contact op via info@TOPdelft.nl

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door TOPdelft in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Statement aan veranderingen onderhevig

TOPdelft behoudt zich het recht voor om dit “privacy statement” aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grootscheepse wijzigingen zal TOPdelft dit onder uw aandacht brengen. Niets in dit “privacy statement” heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen TOPdelft en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Cookies

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze website goed kan worden gebruikt en teneinde verbeterde navigatie voor onze bezoekers te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat TOPdelft gebruik maakt van cookies zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker.

Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website hebben wij uw toestemming nodig. Bij het eerste bezoek aan de website wordt uw ondubbelzinnige toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de website geen niet-functionele cookies ontvangt. Deze privacy voorwaarden zijn alleen van toepassing op het gebruik van de cookies van TOPdelft. Het gebruik van cookies en andere technieken gebruikt door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacy voorwaarden.