over TOP

TOP in de lerende stad

Technologie, globalisering, milieu, internationalisering, identiteit en geschiedenis: alles beweegt. De hoop op maakbaarheid hebben we inmiddels achter ons gelaten, wat de mogelijkheid biedt om te blijven debatteren over wat we als samenleving wel en niet willen en wat nog wel maakbaar is. De wereld zal meer high-tech en high-touch moeten worden. Willen we de ontwikkelingen kunnen volgen, interpreteren, toetsen en sturen, dan zijn er maatschappelijke verbanden nodig om gezamenlijk informatie, zwakke signalen, ideeën, kansen en bedreigingen uit te wisselen en te bespreken. We moeten in het collectief investeren en bovendien groepen en belangen betrekken. Dit kunnen we vertalen naar een lerende samenleving in combinatie met high-touch.

Om onze rol als ontmoetingsplaats en aanjager van acties te vervullen, zijn vier kernthema’s benoemd die goed aansluiten bij de doelstellingen van het Prinsenkwartier.

1) Verkenning van maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken in relatie tot cultuurhistorie, technologie, ontwerp en kunst
Het tweede thema benadert creativiteit en innovatie geheel van de andere kant. Welke vraagstukken spelen er in de maatschappij en is er wellicht een rol voor de creatieve sector. Hoe ziet die rol er uit en is er daadwerkelijk zicht op oplossingen. Het publiek is hier per definitie (heel) breed. Het hangt er maar vanaf wat er speelt. TOP biedt een platform om verbindingen te leggen tussen diverse sectoren en vraagt sprekers van zich te laten horen. Binnen dit thema wordt in 2015 een start gemaakt met de zogenaamde Bèta Balie. Dat is een samenwerking met Studium Generale, de TU Delft en Theater de Veste.

2) Voorwaarden voor stad van innovatie
Delft krijgt langzamerhand een steeds betere kennisinfrastructuur. Naast de TU Delft en de beide ho- ge scholen zijn er diverse kennisinstituten, bedrijven en creatieve gebouwen als Bacinol, de Zuster, Yes Delft, Radex, de drukkerij in het Agnetapark, de voormalige TU gebouwen aan de Mijnbouwstraat ed. Daaraan worden nog toegevoegd ontmoetingsplekken als het PrinsenKwartier en wellicht ook het Armamentarium. Het doel van dit thema is de ontwikkeling van deze infrastructuur lokaal en regionaal steeds tegen het licht te houden. TOP kan daar aan bijdragen via het bijeenbrengen van de relevante spelers, door voorbeelden van elders aan te dragen en dergelijke. Vragen die aan de orde komen zijn: Voldoet de infrastructuur? Waar zijn hiaten? Wat zijn internationale kansen? Hoe kan de output wor- den verbeterd? Enzovoort. Deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn vooral de spelers in deze infra- structuur, bestuurders en (potentiële) gebruikers.

3) Ontwikkeling en benutting creatief potentieel
Het derde thema is de ontwikkeling en benutting van het creatief potentieel. Dat gebeurt door het sti- muleren van praktische projecten. In zekere zin zijn deze een rechtstreeks gevolg van de beide eerste thema’s TOP. vindt dat er een rol is weggelegd om de stap van oriëntatie en discussie te maken naar testen in de praktijk.

4) Actief bevorderen van ontmoeting
Dankzij de nieuwe huisvesting kan ontmoeting veel beter tot z’n recht komen. Actuele onderwerpen behandelen met muziek of andere kunstvormen wordt in het nieuwe gebouw een extra mogelijkheid.