thema

Ecosysteem van kennis en economie

Delft wil een stad van innovatie zijn. De achterliggende ambitie van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven is om ‘Delft’ tot een sterk en kansrijk complex te laten groeien als kennisstad en -regio. Via het programma TIC-Delft is daar de laatste jaren op verschillende niveaus met veel inzet aan gewerkt. De achterliggende visie van het TICD is dat Delft het talent levert voor de drie grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: de schaarste aan energie en grondstoffen, de klimaatverandering en de vergrijzing. TOP heeft daar de afgelopen jaren vaker aandacht aan besteed en zullen dat blijven doen. Samenwerking en verbinding tussen verschillende partijen is essentieel en behoeft wisselwerking en debat. Doel van dit debat blijft om begrip en betrokkenheid en daarmee het draagvlak te vergroten van de Delftse samenleving bij de TU en de stad, bij te dragen aan ideevorming en meningsvorming en samenwerking te bevorderen met de partners uit TICD.

We zullen de resultaten uit verschillende proeftuinen voor nieuwe en duurzame technologie laten zien. Daarbij blijven we aandacht geven aan het verankeren van de creatieve industrie in het TICD, vooral voor het inzetten van de creatieve industrie als hefboom voor innovatie.